Alisa Begović


Alisa Begović rođena je 17. septembra 1984. godine u Sarajevu. Završila je gimnaziju u Sarajevu i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, te stekla zvanje diplomirani kriminalist. Dobitnica je Rektorove ”Zlatne značke” Univerziteta u Sarajevu za demonstriranu izvrsnost tokom studija kao najbolja studentica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i jedna od najuspješnijih Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij upisuje na Pravnom fakultetu UNTa na krivičnopravnoj katedri (Tema magistarskog rada: ”Krivičnopravni i kriminološki aspekti trgovine ženama sa posebnim osvrtom na prostituciju u BiH u periodu od 2005. do 2010. godine”). Trenutno je studentica doktorskog studija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te je dobitnica stipendije Vlade R Turske za doktorski studij na Ankara Üniversitesi. Od 2009. godine je bila zaposlena kao asistentica na Pravnom fakultetu u Kiseljaku Univerziteta u Travniku na krivičnopravnoj katedri, a od 2012.godine kao viša asistentica na istoj katedri. Obnašala je i funkciju sekretara krivičnopravne katedre i koordinatora tima za unutrašnje osiguranje kvaliteta na Pravnom fakultetu. Ima i položen Ispit općeg znanja za državne službenike pri Agenciji za državnu službu FBiH i nalazi se u BIHRIS – Bazi podataka istraživača i istraživačkih organizacija u BiH. QA (Quality Assurance) ekspert je Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA). Učestvovala je u radu i organizaciji većeg broja naučnih skupova, konferencija, seminara i sl., te je autor i koautor nekoliko naučnih, stručnih radova, knjiga i voditelj projekata. Između ostalog, članica je International Association Of Penal Law (I.A.P.L./A.I.D.P Young Penalists), World Society Of Victimology (WSV) i predsjednica Udruženja dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu (ZZUNSA) i nominovana za ”Večernjakov pečat” – nagradu za osobu godine u BiH u 2013.god.

1. Begović, A.: (2014). Trgovina ljudima. U: Korać, H. (2014). Organizovani kriminalitet i druga krivična djela. Travnik:UNT. 440-474.

2. Begović, A.; Elezović, V.: (2014). Prostitucija. U: Korać, H. (2014). Organizovani kriminalitet i druga krivična djela. Travnik:UNT. 474-491.

3. Begović, A.: (2014). Krijumčarenje ljudi. U: Korać, H. (2014). Organizovani kriminalitet i druga krivična djela. Travnik:UNT.491-497.

4. Terorizam sa aspekta sigurnosti u državnim, regionalnim i međunarodnim okvirima

Korać, H., Begović, A. & Papić, D. (2013). Terorizam sa aspekta sigurnosti u državnim, regionalnim i međunarodnim okvirima. III međunarodna znanstveno-stručna konferencija, Nove sigurnosne ugroze i kritična nacionalna infrastruktura. Zagreb: Policijska akademija, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.)

5. Rječnik krivičnopravnih pojmova i izraza

(Tekst prvobitno objavljen: Balić, H., & Begović, A. (2010). Rječnik krivičnopravnih pojmova i izraza. Kiseljak: Pravni fakultet Kiseljak.)

6. Kriza kazne zatvora i pojava alternativnih mjera i sankcija

(Tekst prvobitno objavljen: Korać, H., & Begović, A. (2010). Kriza kazne zatvora i pojava alternativnih mjera i sankcija. Univerzitetska hronika , 3 (3) str.41-47.)

7. Penološki tretman i utjecaj na osuđenu osobu u zatvoru

(Tekst prvobitno objavljen:  Begović, A. (2010). Penološki tretman i utjecaj na osuđenu osobu u zatvoru. Penološka teorija i praksa , (7) 55-59.)

 8. Maloljetnička delinkvencija u KS i FBiH

(Tekst prvobitno objavljen:  Jašarević, O., & Begović, A. (2011). Maloljetnička delinkvencija u KS i FBiH. Univerzitetska hronika , 3 (5) str.203-207.)

9. Uviđaj u krivičnom postupku

(Tekst prvobitno objavljen:  Jašarević, O., & Begović, A. (2011). Uviđaj u krivičnom postupku. Travnik: Univerzitet u Travniku.)

 10. Prevencija kriminaliteta

(Tekst prvobitno objavljen:  Ivanović, R. A., Begović, A., & Korać, H.(2010). Prevencija kriminaliteta. Beograd: IUNP.)

11. Negative impact of media on children's – youth education through the application of internet informations

(Tekst prvobitno objavljen: Begović, A., & Jašarević, O. (2011). Negative impact of media on children's – youth education through the application of internet informations. (Vol.1, p. 420-427). Belgrade: Faculty for education of the executives.)

12. Politička korupcija

(Tekst prvobitno objavljen:  Korać, H., & Begović, A. (2010). Politička korupcija. Međunarodna konferencija. Sombor:  IUNP.)

 

13. Saradnja tužilaštava i agencija za sprovođenje zakona – osvrt na teoriju i praksu

(Tekst prvobitno objavljen:  Korać, H., & Begović, A. (2011). Saradnja tužilaštava i agencija za sprovođenje zakona – osvrt na teoriju i praksu. Kriminalističko forenzička istraživanja.Bijeljina: Internacionalna asocijacija kriminalista.)

14. Saradnja i koordinacija u suprostavljanju organizovanom kriminalitetu

(Tekst prvobitno objavljen: Korać, H., Humačkić, T. & Begović, A. (2010). Saradnja i koordinacija u suprostavljanju organizovanom kriminalitetu. Međunarodna i nacionalna saradnja i koordinacija u suprostavljanju kriminalitetu. Subotica: Internacionalna asocijacija kriminalista.)

15. Nedopušteno stanje korupcije. Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje i prevencija)

(Tekst prvobitno objavljen: Korać, H., & Begović, A. (2009). Nedopušteno stanje korupcije. Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje i prevencija) (str. 181-189). Sarajevo: Internacionalna asocijacija kriminalista.)

16. Krivičnopravni i kriminološki aspekti trgovine ženama sa posebnim osvrtom na prostituciju na području BiH od 2005-2010. godine, Magistarski rad, Pravni fakultet u Kiseljaku, Univerzitet u Travniku, 2011.god.

17. Žrtve prostitucije kao sociopatološke pojave u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005. do 2008. godine: Diplomski rad, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu